تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر

تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر

المؤلفون

  • دکتر رسول بلاوي أستاذ مشارک في جامعة خليج فارس، بوشهر

DOI:

https://doi.org/10.31185/lark.Vol2.Iss37.484

الكلمات المفتاحية:

ادبیات معاصر؛ پراگماتیسم؛ فابل؛ احمد مطر

الملخص

پراگماتیسم (عملگرایی) رویکردی فلسفی است که به امور واقع، توجه خاصی دارد و اصالت را به عمل‌ می‌دهد. در این مکتب، علم ارزش عملی دارد و هدف اصلی علم، باید فایده عملی آن باشد. شیوه برخی از شاعران در بیان دیدگاه های سیاسی و اجتماعی، استفاده از فابل بوده که بالطبع، نقش اول فابل‌ها را حیوانات ایفا می‌کنند. فابل حکایتی است که هدف از آن، انتقاد از اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی جامعه، به شکل غیر مستقیم می باشد. احمد مطر در فضایی سرشار از استبداد زندگی می‌کرد و طبیعی بنظر می‌رسد که بیشتر اشعار خود را با افسانه تمثیلی یا فابل بیان کند.

     پژوهش حاضر بر پایه‌ تحقیقات کتابخانه‌ای و با روشی توصیفی- تحلیلی می‌کوشد، به تحلیل پراگماتیسمی از فابل‌های احمد مطر بپردازد، تا از این رهگذر، مصادیق فابل‌های این شاعر برجسته تر گردد؛ نیز مولفه‌هایی از پراگماتیسم در فابل‌های شاعر، با توجه به شاخص‌هایی همچون: واقع بینی، رویکرد انتقادی به قصد اصلاح امور، ایفای نقش روشنگری و... مورد کنکاش قرار می‌گیرد. لذا نگارندگان در پی آن هستند تا بخش بزرگی از ناگفته‌های شاعر که جز پیام محسوب می‌شوند مورد تحلیل قرار دهند. نتایج بررسی فابل‌های مطر از منظر پراگماتیسمی نشان می‌دهد که آگاه سازی مردم، مبارزه با استعمار، مبارزه با حاکمان مستبد، هدف اساسی این فابل‌ها بوده است و شاعر استبداد سیاسی را از منظر فابل مورد انتقاد قرار داده و فضای باز سیاسی را از زاویه عملگرایی مورد کنکاش قرار داده است.

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

المراجع

منابع و مآخذ:
- آهی، محمد، مهربانی ممدوح، فاطمه، «عمل گرایی( پراگماتیسم) در کلیله و دمنه»، فصلنامه علمی، پژوهشی متن پژوهشی ادبی، مقاله 4، دوره 18، شماره 61، سال1393ش، صص 63-82.
- اسوار، موسی، «از سرود باد تا مزامیر گل سرخ»، پیشگامان شعر امروز عرب، تهران، سخن، چاپ اول، 1381
- باقری، خسرو، عطاران، محمد، «فلسفه تعلیم و تربیت معاصر»، انتشارات موسسه علمی فرهنگی قلم، سال1374ش، صص 108-125.
- پورنامداریان، تقی، «رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی»، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1386ش.
- حیدریان شهری، احمد رضا، «پژوهشی در اندیشه های سیاسی احمد مطر»، مجله لسان مبین، سال پنجم، شماره 15، 1393ش، صص 1-23.
- سبزیان موسی آبادی، موسی، وشعيب بهمن، «پراگماتیسم و سیاست: بررسی و نقد پراگماتیسم در قلمرو سیاست و حکومت»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر رضا، شماره پنجم، زمستان 1389ش، صص 89- 123.
- سعیدیان، عبدالحسین، «دایرة المعارف ادبی»، امیر کبیر، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1369ش.
- فولکیه، پل، «فلسفه عمومی یا مابعد الطبیعه»، تهران، دانشگاه تهران، 1347ش.
- ماکیاولی، نیکولو، «شهریار»، ترجمه داریوش آشوری، تهران، پرواز، چاپ اول، 1366ش.
- مجیدی، حسن، و محمد حیدری، «مفهوم الحریة في شعر احمد مطر»، مجله ادبيات پايداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1390ش، صص 506- 518.
- مطر، احمد، «الأعمال الشعرية الكاملة»، ط2، لندن، 2001م.

التنزيلات

منشور

2020-03-31

كيفية الاقتباس

دکتر رسول بلاوي. (2020). تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر: تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر. لارك, 2(37), 462-447. https://doi.org/10.31185/lark.Vol2.Iss37.484

إصدار

القسم

لغة فارسية