پیدایش ورواج هجو در ادبیات عربی وفارسی(( پژوهش مقايسه)) نشأة وانتشار الهجاء في الادبين العربي والفارسي((دراسة مقارنة))

المؤلفون

  • ا.م.د. م.د. ماجد مرهج جامعة واسط كلية الاداب

DOI:

https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss40.1767

الكلمات المفتاحية:

الهجاء - النقد – السخرية – تصحيح المسارات الخاطأة

الملخص

یکی از زیباترین هنرهای قدیمی اشعاری هستند که اعراب به آن می بالیدندیکی از انواع اشعار هجو است که از قدیم الایام اهمیت به سزایی داشت زیرا که هجو با زندگی روزمره مردم چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ سیاسی ارتباط محکمی برقرار کرده بود.در فصل اول این مقاله سعی شده است که تعریف و مفهوم و انواع هجو را در دوادبیات  عربی وفارسی بیان کردهمانگونه که جبران محمود در تعریف هجو گفته است:هجو نوعی از شعر غنایی است که بر پایه نقد گزنده و درد انگیز است و گاهی به سر دشنامگویی یاریشخند مسخره آمیز و دردآمیز می انجامد.در تقسیم بندی هجو مشاهده می شود که به هجو شخصی اهمیت زیادی داده نمی شد و برای هجو اجتماعی و سیاسی اهمیت فراوانی قائل بودند.

سپس در فصل دوم به اهمیت، پیدایش و رواج هجو در دو ادبیات عربی و فارسی پی می بریم برای پی بردن به این قضایا لازم است تاریخ را ورقی بزنیم تا پیدایش شعر هجو را به دقت بررسی کنم همانگونه که دراین مقاله بیان شد شعر هجو در عصر جاهلیت در ادبيات ملت عرب اغاز شد و در ادبیات فارسی در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم نشأت گرفت. اوج گیری شعر هجو در زمان خلافت عباسی در بین ادبیات که بر اثر مصائب و گرفتاری های دو ملت عرب و فارس بود را میتوان مشاهده کرد.

هجو – انتقاد- طنز –اصلاحات مسيرهاى اشتباه

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

المراجع

- The Holy Qur’an

Abu Al-Alaa Al-Maari, Society Critic, Zaki Al-Mahasini, Dar Al-Ma'arif, Beirut, 1963 AD.

Trends in satire in the third century AH, Qahtan Rashid Al-Tamimi, Maisarah House, Beirut, without history.

The Pioneer in Arabic Literature, Anaam Al-Jundi, Part 1, Dar Al-Raed Al-Arabi, Beirut, 1997 AD.

Literary currents, Ibrahim Salama, The Egyptian Renaissance Library, Cairo, 1962 AD.

Satire and Satire in Early Islam, Muhammad Hussein, Arab Renaissance House, Beirut 1971.

The Persian Impact on Pre-Islamic Poetry, Abdel Moneim Ajamiah, Alexandria University, 2005 AD.

Obligations for what is not required by Abu Al-Ala Al-Maari, achieved by and commented on his footnotes, and Omar Al-Tabbaa presented him, Dar Al-Arqam Bin Al-Arqam Company, Beirut 2000.

Basra Poets in the Umayyad Era - A Study of Politics and Sociology, Aoun Sharif Qassem, Dar Al Thaqafa, Beirut 1972.

- The Influence of Arabic Poetry, the Integration of Persian Poetry, Dubalto Sadai Mashir, Tehran 1382.

The History of Literature in Iran, Edward Granville Browne, vol. 1, translated by Ahmad Kamal al-Din Helmy, Kuwait 1984 AD.

The history of political poetry until the middle of the second century, Ahmad Al-Shaya. The Anglo-Egyptian Library, Cairo, 1952 AD.

A History of Literature in Iran from Ferdowsi to Saadi, Edward Granville Browne, Al Saada Press.

Al-Iraq’s masterpiece, Afzal Al-Din Khaqani, corrected by Yahya Farib, Sahami Kitabhai Jenny Tehran 1357 corporation.

- Tanz, Uran, Amroz, Iran, Imran Islah, Intershat Marvarid, Ketabkhanh Melli Iran, Tehran 1977.

- A comparative study of the motives for satire in Arabic and Persian literature, Nasrallah al-Shamili, Journal of Human Sciences, University of Isfahan, Issue 14

Isfahan, 2007.

- The Poetry of Nasir Khusraw, Corrected by Sayed Nasrallah Taqawi and it Koshish Mahdi Suhaili, Amir Kabir Publications Foundation, Tehran

The Journey of Poetry from Pre-Islamic to Abbasid, Mustafa Shakaa.

- Zameenah Hay Tanz and Haja Dar Persian Poetry: چShem Andaz Tarikhi Hjo. Achievement of the dear God Kassib Qayb Awal Baharistan 1366.

The Arts of Persian Poetry, Suad Abdel-Hadi Qandil, Al-Sharif Saeed Library, Cairo, 1975.

Issues of Pre-Islamic Poetry, on Al-Ghanum, Modern Message Library, Amman, 1984 AD.

Presented by Aibar Tanz and Shokh Tabaihi Der Yaran, Ali Asghar Hali, Foundation Bel translation and publishing, Tehran.

Yik Lab and Hazar Khandah, Imran Islahi, Imran Islah, Intifarat Morawarid, Tehran 1377 AH

التنزيلات

منشور

2020-12-31

كيفية الاقتباس

م.د. ماجد مرهج ا. . (2020). پیدایش ورواج هجو در ادبیات عربی وفارسی(( پژوهش مقايسه)) نشأة وانتشار الهجاء في الادبين العربي والفارسي((دراسة مقارنة)). لارك, 1(40), 1100-1073. https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss40.1767

إصدار

القسم

لغة فارسية