انواع الالفاظ الفارسية الدخيلة في اللغة العربية

القسم الفارسي

  • م.م. ماجد جاسب ملك جامعة بغداد كلية اللغات قسم الفارسي

الملخص

در انجام این بحث بر بیرون آوردن واژه های فارسی معرب تکیه کردم واین بحث بر بیشگفتار وجهار موضوعها  چیزه شد .

در موضوع اول به (محصولات طبیعی)درختها وگلها شامل میشود وغیر آن ودر موضوع دوم به (محصولات صنعتی )لوازم  خانه شامل میشود .وغیر آن ودر موضوع سوم به (کلمات دینی )شامی میشود .ودر موضوع چهارم به (اقتباس لغات بیگانه ) و(علت إقتباس )شامل میشود.

بعد از بیرون آوردن واژه های فارسی معرب ریشه دارشدن هر واژه در مادران فرهنگ های عربی وفارسی ودر کتابهای زبان وبرگشتن به ریشه ها ومختصر نظرها وگواه های را رخ داد که آن واژه در شعر یانثر یا در ارزشهای وسخنهای عربی را وارد شد . وبعض از واژه هایفارسی معرب به انداختن وافزودن واک یا بیشتر رام شد

واز هنگام خواندن این خلاصه که زبان عربی دارد شایستگی بر پیشرفت کردن . ودر همۀ دوران ودر نزیک کردن –واژه های بیگانه بر طبق اندازه های را واگی وبر خورد به کلمۀ ها مطابق وزنهای آن نتیجه میگرم .

منشور
2019-12-24
كيفية الاقتباس
ملكم. م. ج. (2019). انواع الالفاظ الفارسية الدخيلة في اللغة العربية: القسم الفارسي. لارك, 1(36), 297-292. https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss36.1324