انواع الالفاظ الفارسية الدخيلة في اللغة العربية

القسم الفارسي

المؤلفون

  • م.م. ماجد جاسب ملك جامعة بغداد كلية اللغات قسم الفارسي

DOI:

https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss36.1324

الملخص

در انجام این بحث بر بیرون آوردن واژه های فارسی معرب تکیه کردم واین بحث بر بیشگفتار وجهار موضوعها  چیزه شد .

در موضوع اول به (محصولات طبیعی)درختها وگلها شامل میشود وغیر آن ودر موضوع دوم به (محصولات صنعتی )لوازم  خانه شامل میشود .وغیر آن ودر موضوع سوم به (کلمات دینی )شامی میشود .ودر موضوع چهارم به (اقتباس لغات بیگانه ) و(علت إقتباس )شامل میشود.

بعد از بیرون آوردن واژه های فارسی معرب ریشه دارشدن هر واژه در مادران فرهنگ های عربی وفارسی ودر کتابهای زبان وبرگشتن به ریشه ها ومختصر نظرها وگواه های را رخ داد که آن واژه در شعر یانثر یا در ارزشهای وسخنهای عربی را وارد شد . وبعض از واژه هایفارسی معرب به انداختن وافزودن واک یا بیشتر رام شد

واز هنگام خواندن این خلاصه که زبان عربی دارد شایستگی بر پیشرفت کردن . ودر همۀ دوران ودر نزیک کردن –واژه های بیگانه بر طبق اندازه های را واگی وبر خورد به کلمۀ ها مطابق وزنهای آن نتیجه میگرم .

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

التنزيلات

منشور

2019-12-24

كيفية الاقتباس

ملك م. م. ج. (2019). انواع الالفاظ الفارسية الدخيلة في اللغة العربية: القسم الفارسي. لارك, 1(36), 297-292. https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss36.1324

إصدار

القسم

لغة فارسية