دکتر رسول بلاوي. "تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر: تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر". لارك, م 2, عدد 37, مارس، 2020, ص 462-47, doi:10.31185/lark.Vol2.Iss37.484.