[1]
دکتر رسول بلاوي, "تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر: تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر", lark, م 2, عدد 37, ص 462-447, 2020.