دکتر رسول بلاوي (2020) "تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر: تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر", لارك, 2(37), ص 462-447. doi: 10.31185/lark.Vol2.Iss37.484.