دکتر رسول بلاوي. 2020. "تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر: تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر". لارك 2 (37):462-47. https://doi.org/10.31185/lark.Vol2.Iss37.484.