دکتر رسول بلاوي. (2020). تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر: تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر. لارك, 2(37), 462-447. https://doi.org/10.31185/lark.Vol2.Iss37.484