(1)
دکتر رسول بلاوي. تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر: تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر. lark 2020, 2, 462-447.