[1]
دکتر رسول بلاوي 2020. تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر: تحلیل پراگماتیسمی در فابل‌های احمد مطر. لارك. 2, 37 (2020), 462-447. DOI:https://doi.org/10.31185/lark.Vol2.Iss37.484.