زبان آرامي وزبان فارسى دورۀ میانه

  • محمد حتيت خلف, م. كلية الاداب – جامعة واسط

الملخص

زبان آرامی  سامی , وزبانهای فارسی دورۀ میانه از زبانهای مهمی در تاریخ عربی وفارسی هستند که زبان آرامی از لحاظ خط ونوشتن آسان بود تا که از زبانهای رسمی ومشهور محسوب شده بود . این زبان , اقوام سامی که سوی  شام وعراق مهاجرت کردند بوسیلۀ ان صحبت کرده بودند وپس از سقوط بابل بدست پادشهان هخامنشی , زبان رسمی آن امپراطوی بکار رفت بحدیکه اثری مهمی در زبانهای مختلف فارسی تاثیر گذاشت وبر سکه های آن مملکت نوشته شده , وبرای اینکه این موضوع بررسی کردم واثر واهمیت این زبان اظهار نمودم ورای پژوهشگران که در این زمینه بحث کردند پیروی وثبت  کردم .در مبحث اول به اقوام وزبان ارامی , ومبحث دوم به زبانهای دورۀ میانه وخط زبان پهلوی که بعض حروف ان باحروف ارامی شباهت دارد , اشاره کردم.

المراجع

1. الارامیون دوبونت سومر ترجمة الاب البیر ابونا ط1 شركة دار الوراق للنشر 2007م .
2- العراق فی التاریخ القدیم موجز التاریخ السیاسی د. عامر سلیمان جامعة الموصل العراق دار ابن الاثير للطباعة والنشر 1992م .
3-0ارامية العهد القديم قواعد ونصوص أ.د يوسف متي قوزي منشورات المجمع بغداد 2006م.
4-تاریخ اللغات السامیة , اسرائيل ولفنسون ط1 مطبعة الاعتماد مصر 1348هـ - 1929م
5-تاريخ زبان فارسی دکتر مهدی باقری نشر قطره چاپ دوازدهم 1386 چاپ سما رنگ .
6- دراسات فی العربية اصولها مراحلها التاريخية المستشرق فولد بتريش نقلها الى العربية د. سعيد بحيري جامعة عين شمس مكتبة الاداب القاهرة -1446 هـ - 2005 م .
7- سبک شناسی محمد تقی بهار جلد اول موسسۀ انتشارات امیر کبیر تهران چاپ هشتم 1382 .
8- فقه اللغة عبد الواحد وافي دار النهضة مصر للطبع والنشر القاهرة ( سال چاپ ثبت نشده
9- فرهنگ کوچک زبان فارسی از د. ن مکنزی ترجمۀ مشهید فخرائی تهران 1373 چاپ اول تیراژ
10- فنون الشعر الفارسی د. اسعاد عبد الهادی قندیل جامعة عین شمس ط1
11 - زبان ارامی در دورۀ هخامنشی دکتر رودلف ماتسوخ قسمت اول مجلۀ دانشکدۀ ادبیات شمارۀ دوم .
12-موسوعة الخط العربي تاليف ناجي زين الدين المصرّف ج1 دار الحرية للطباعة 1984 م .
13- گوهرهای نهفته نوشته م. اورنگ 1334 چاپ رنگین تهران .
14- خود آموز زبان پهلوی میرزای ناظری 1379 چاپ اول تهران
منشور
2019-05-11