السوابق واللواحق في مختارات من شاهنامة الفردوسي پیشوند و پسوند در منتخبات از شاهنامۀ فردوسی

المؤلفون

  • الباحث غازي فيصل جليل جامعة بغداد - كلية اللغات

DOI:

https://doi.org/10.31185/lark.Vol3.Iss46.2514

الكلمات المفتاحية:

واژگان کلیدی: پیشوندها و پسوندها، فردوسی، شاهنامه، دستور زبان فارسی.

الملخص

زبان فارسی با بهرمندی از شاخصه­ها و ویژگی­هایی ­چون «پیشوندها و پسوندها»، متفاوت از سایر زبان­های دنیاست. «پیشوندها و پسوندها» در خلق واژگانی تازه و نو با   دلالت­های معنایی مختلف، سهم به­سزایی دارند، همچنان­که به لحاظ دستور زبانی و معنایی نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. پژوهش حاضر به توانایی شگرف فردوسی شاعر بزرگ پارسی، در به­کارگیری این واژگان پی برده که به­واسطۀ پیشوندها و پسوندها توانسته است، واژگان جدیدی خلق کند؛ واژگانی که به جهت زبانی و ادبی نقش مهمی در متن شعری ایفا کرده­اند.

 

 

           

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

المراجع

منابع :

- افشار ، ایرج ، فهرست مقالات فارسی ، بی نا، بی جا : 1369.

- انوری و گیوی ، حسن ، دستور زبان فارسی ( 1 ) ، انتشارات فاطمی ، تهران : 1394.

- انوری وگیوی ، حسن ، دستور زبان فارسی ( 2 ) ، انتشارات فاطمی ، تهران : 1394.

- باطنی ، محمدرضا ، توصیف ساختمان دستوری زبان ، انتشارات امیرکبیر ، تهران : 1397.

- باطنی ، محمدرضا ، نگاهی تازه به دستور زبان ، انتشارات آگاه ، تهران : 1393.

- حسابی ، محمود ، وندها و گهواژه های فارسی ، انتشارات جاویدان : 1386.

- دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ، انتشارات مجلس شورای اسلامی ، تهران : 1325.

- شفیعی کدکنی ، محمود ، شاهنامه و دستور ، انتشارات نیل ، تهران : 1343.

- فردوسی ، ابوالقاسم ، شاهنامه ، چاپ بروخیم ، ج 1 تا 9 ، تهران : 1314.

- فرشادمهر ، ناهید ، زندگینامۀ شاعران نامی ایران ، انتشارات محمد ، تهران : 1382.

- فرشید ورد ، خسرو ، فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی ، انتشارات زوار ، تهران : 1392.

- فرشیدورد ، خسرو ، ترکیب و اشتقاق در زبان فارسی ، انتشارات زوار تهران : 1389.

- کشانی ، خسرو ، اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز ، انتشارات دانشگاهی ، تهران : 1371.

- کلباسی ، ایران، ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز ، انتشارات دانشگاهی علوم انسانی ، تهران : 1371.

- معین ، محمد ، فرهنگ لغت عامیانه ، انتشارات امیرکبیر ، تهران : 1342.

- نوائی ، محمدعلی ، وندهای پارسی ، انتشارات مجلس ، تهران : 1316.

- وفایی ، عباسعلی ، دستورزبان فارسی ، انتشارات سمت ، تهران : 1390.

التنزيلات

منشور

2022-06-30

كيفية الاقتباس

غازي فيصل جليل ا. (2022). السوابق واللواحق في مختارات من شاهنامة الفردوسي پیشوند و پسوند در منتخبات از شاهنامۀ فردوسی. لارك, 3(46), 850–828. https://doi.org/10.31185/lark.Vol3.Iss46.2514