ترجمه ها وتحقيقات رباعيات عمر خيام بزبان فارسي وزبانهاي ديكَر

  • بايش جبار زيارة, دكتر

الملخص

يكى از ملت هايى كه به دليل پيوندهاى عميق فرهنگى وادبى به رباعيات خيام توجه ويژه اى نشان داد، عرب زبانان بردند: آنها كوشيدند در اغاز به كمك ترجمه ى رباعيات انگليسى فيتز جرالد با خيام واند يشه ى او آشنا شوند اما پس از مدتى برخى از ادبيات ومنتقدان به اين باور رسيدند كه براى آشنايى بازيان فارسى ترجمه هايى از زبان اصلى رباعيات بهره جست. از همين رو برخى ازادبيات پس از بازبان فارسى ترجمه هايى از زبان اصلى رباعيات به زيان عربى به مخاطبان ارائه دادند. به دليل اهميت اين گونه ترجمه ها وتاثير آن ها برادبيات وجامعه ى  عربى ضرورى بود كه چگونگى اين ترجمه ها وتعداد آن ها بررس شود ودر پژوهى فراگير به نقد وتحليل ترجمه هاى رباعيات خيام به  زبان عربى پرداخته شود وبا اين كاركامى مؤثر در پيش برد ادبيات تطبيقي ميان ادبيات فارسى وعربى برداشته شود0پس از ترجمه های رباعیات خیام ، بزبانهاى غربى ، مخصوصا ترجمه فيتزجرالد انگليسى، آن ترجمه ها به دست ادباى عربى وتركى واهل هند كه بر زبانهاى غربى اطلاع داشتند ، رسيده بود. وبين آنها متداول شد. مخصوصا رباعياتى كه به لذت بردن. اهميت عمر ، ومى خوردن تشويق ميكند.

المراجع

منابع
1- احمد الواسانى ، تعلم اللغة الفارسية ، بيروت 2001
2- – دكتر ذبيح الله صفا، تاریخ ادبيات در ايران ، جلد دوم، چاپ سوم تهران 1339ه
3- جمال الدين, محمد سعيد, دراسات تطبيقية في الادبين العربي والفارسى دار الثابت للنشر والتوزيع
4- رباعیات نادره ايام زمان، محمد زمان فراست ، تهران 1377 ه
5- صادق هدايت، ترانه هاى خيام، تهران, چاپ چهارم ،1353ه
6- حكمت توماش ،عمر الخيام, دراسة وتصنيف, بغداد,1961م
7- فضل الله رضا، نگاهی به عمر خیام ، تهران: كوير، 1379 ه
8- محمد على فروغى ،رباعیات حکیم نیشابورى:شركت سهام جاب رنكَين ، 1321ه تهران
9- محمد زمان فراست رباعیات نادره ايام زمان، ، تهران 1377 ه
10- لغت نامه ،دهخدا حرف عين
منشور
2019-06-07
كيفية الاقتباس
جبار زيارةب. (2019). ترجمه ها وتحقيقات رباعيات عمر خيام بزبان فارسي وزبانهاي ديكَر. لارك, 1(19), 510-522. https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss19.1010